Naar Veelgestelde vragen

Hergebruik open onderwijsdata

Hergebruik DUO onderwijsdata volgens de CC0-verklaring

Op de open onderwijsdata die DUO beschikbaar stelt, is een CC0-verklaring van toepassing. De volledige, Engelse tekst van deze verklaring staat op de website van Creative Commons Link opent externe pagina . We wijzen u op een samenvatting Link opent externe pagina  van de CC0-verklaring. Bij hergebruik van de open onderwijsdata van DUO, is de officiële volledige Engelse Legal Code leidend.

Nederlandse vertaling CC0-verklaring

CC0 1.0 Universeel

Creative Commons Corporation is geen advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten. De verspreiding van deze licentie roept geen juridische relatie met Creative Commons in het leven. Creative Commons verspreidt deze informatie 'as-is'. Creative Commons staat niet in voor de inhoud van de verstrekte informatie en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie indien en voorzover de wet niet anders bepaalt.

Doelstelling

In het recht van de meeste landen wordt het exclusieve auteursrecht en de naburige rechten (zoals hieronder omschreven) automatisch toegekend aan de maker en de opeenvolgende rechthebbende(n) (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als "rechthebbende") op een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk en/of database (hierna aangeduid als een "Werk").

Sommige rechthebbenden wensen afstand te doen van hun rechten op een werk om zo een bijdrage te leveren aan een gemeenschap van vrij toegankelijke creatieve, culturele en wetenschappelijke werken ("Commons"), dat iedereen kan bewerken, aanpassen, opnemen in andere werken, hergebruiken of herdistribueren, ongeacht het doel, inclusief (maar niet beperkt tot) voor commerciële doeleinden, zonder bang te hoeven zijn dat deze rechten worden geschonden. De rechthebbenden kunnen bijvoorbeeld hun werk beschikbaar stellen aan de Commons om het idee van een vrije cultuur en de productie van creatieve, culturele en wetenschappelijke werken te promoten, of om grotere bekendheid te geven aan hun werk of de verspreiding ervan bevorderen, deels door het gebruik en de inspanningen van anderen.

Voor deze en/of andere doeleinden en redenen, en zonder aanspraak te maken op een aanvullende tegenprestatie of vergoeding, kiest degene die CC0 in verband brengt met een Werk (de "Bekrachtiger") er vrijwillig voor, voor zover hij of zij houder is van het auteursrecht en naburige rechten op het Werk, om CC0 op het Werk van toepassing te verklaren en het Werk in het publieke domein te brengen, onder de voorwaarden van CC0, en met inachtneming van zijn of haar auteursrecht en naburige rechten op het Werk en van de betekenis en desbetreffende juridische gevolgen van CC0 voor die rechten.

1. Auteursrecht en naburige rechten

Op een Werk dat op grond van CC0 beschikbaar is gesteld, kunnen auteursrecht en aanverwante of naburige rechten rusten ("Auteursrecht en Naburige Rechten"). Auteursrecht en naburige rechten omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 1. het recht om een Werk te verveelvoudigen, bewerken, distribueren, uit te voeren, tentoon te spreiden, communiceren en vertalen;
 2. de door de oorspronkelijke auteur(s) en/of uitvoerder(s) behouden morele rechten;
 3. portretrecht en privacy rechten die verband houden met een in een Werk opgenomen beeltenis of gelijkenis van een persoon;
 4. rechten die bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie ten aanzien van een werk, met inachtneming van de in onderstaand artikel 4, lid a, opgenomen beperkingen;
 5. rechten die bescherming bieden tegen het opvragen, verspreiden, gebruiken en hergebruiken van in een Werk opgenomen gegevens;
 6. databankrechten (zoals die welke voortvloeien uit Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en uit nationaal recht krachtens de implementatie van de richtlijn daarin, inclusief de gewijzigde of opeenvolgende versie van die richtlijn);
 7. overige vergelijkbare, gelijkwaardige, of overeenkomende rechten waar ook ter wereld, op basis van het toepasselijke recht of verdrag en de implementatie daarvan in nationaal recht.

2. Afstandsverklaring

Voor zover dit is toegestaan onder en niet in strijd is met het toepasselijke recht, doet Bekrachtiger hierbij uitdrukkelijk, volledig, permanent, onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van al zijn/haar auteursrechten en naburige rechten en van alle daarmee verband houdende vorderingen en gerechtelijke procedures, hetzij bekend of onbekend (en zowel bestaande als toekomstige vorderingen en gerechtelijke procedures), op het Werk en geeft deze op (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan onder het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Afstandsverklaring").

Bekrachtiger doet deze afstandsverklaring ten behoeve van het publieke domein en ten nadele van zijn/haar erfgenamen en rechtsopvolgers, met de volledige intentie deze afstandsverklaring niet te herroepen, ontbinden, annuleren of beëindigen, en verklaart dat met betrekking daartoe geen rechtsvordering of andere gerechtelijke actie zal worden ingesteld die het ongestoord genot van het Werk door het publiek, zoals overwogen in de expliciete verklaring doelstelling van Bekrachtiger, zou kunnen verstoren.

3. Publieke licentie

Als enig deel van de afstandsverklaring onder het toepasselijke recht, om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig worden verklaard, dan blijft de afstandsverklaring overigens zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de expliciete doelstelling van Bekrachtiger.

Daarnaast verleent Bekrachtiger, indien het bovenstaande met betrekking tot de afstandsverklaring wordt verklaard, elke getroffen persoon een royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare, niet-exclusieve, onherroepelijke en onvoorwaardelijke licentie om het auteursrecht en de naburige rechten van Bekrachtiger op het Werk uit te oefenen (i) in alle rechtsgebieden ter wereld, (ii) voor de maximale duur toegestaan krachtens het toepasselijke recht of verdrag (inclusief toekomstige verlengingen daarvan), (iii) in elk bestaand of in de toekomst te ontwikkelen medium en ongeacht het aantal kopieën, en (iv) ongeacht het doeleinde, inclusief zonder enige beperking commerciële, reclame of promotionele doeleinden (de "Licentie"). De licentie wordt geacht van kracht te zijn met ingang van de datum waarop Bekrachtiger CC0 van toepassing heeft verklaard op het Werk.

Als enig deel van de licentie onder het toepasselijke recht om wat voor reden ook nietig of niet rechtsgeldig wordt verklaard, dan tast deze gedeeltelijke nietigheid of niet-rechtsgeldigheid de rest van de licentie niet aan en in dat geval bevestigt Bekrachtiger hierbij dat hij/zij (i) zijn/haar rechten op het resterende auteursrecht en naburige rechten op het Werk niet zal uitoefenen, en (ii) geen verwante rechtsvorderingen en gerechtelijke procedures met betrekking tot het Werk zal instellen, in beide gevallen in afwijking van de uitdrukkelijke verklaring doelstelling van Bekrachtiger.

4. Beperkingen en afwijzing van verantwoordelijkheid

 1. Van geen enkel handelsmerk of octrooi van Bekrachtiger wordt afstand gedaan als gevolg van dit document, noch worden deze opgegeven, in licentie gegeven of anderszins aangetast.
 2. Bekrachtiger biedt het Werk aan op “as-is” basis en doet geen enkele uitspraak en verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het Werk, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, of de afwezigheid van verborgen of andere gebreken, juistheid, of de aan- of afwezigheid van fouten, ongeacht of deze ontdekt kunnen worden, een en ander voor zover onder het toepasselijke recht is toegestaan.
 3. Bekrachtiger wijst de verantwoordelijkheid af voor het vrijmaken van rechten van derden die op het werk of het gebruik daarvan kunnen berusten, zoals maar niet beperkt tot het auteursrecht en naburige rechten van derden op het Werk. Bekrachtiger is evenmin verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voorgeschreven toestemmingen, vergunningen of andere rechten die vereist zijn voor het gebruik van het Werk.
 4. Bekrachtiger erkent en verklaart dat Creative Commons geen partij is bij dit document en dat op haar geen enkele verplichting of plicht rust met betrekking tot deze CC0-verklaring of het gebruik van het Werk.

Verantwoordelijkheid voor de data na bewerking

Na bewerking van de onderwijsdata (bijvoorbeeld afronden, interpretatie, aggregatie etc.) kunnen inconsistente of onjuiste uitkomsten ontstaan. De bewerker van de data is hiervoor zelf verantwoordelijk.