Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortijdig schoolverlaten Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)

Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger.

Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode waarmee het aantal vsv’ers bepaald wordt, aangepast. Informatie over het aantal vsv’ers is te vinden op de website van Ministerie van OCW: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv en op onderwijs in cijfers: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten

01. aantal vsv-ers per instelling en gemeente

In dit bestand staan het aantal vsv-ers en de vsv-populatie over het jaar 2016/17 (voorlopige gegevens) per instelling, onderwijstype en gemeente.