Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortijdig schoolverlaten Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)

Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger.

Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode waarmee het aantal vsv’ers bepaald wordt, aangepast. In de afgelopen convenantperiode (periode 2005-2006 t/m 2011-2012) was de schoolcarrière van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld (de zgn. witte vlekken), waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld. Bij het afsluiten van de nieuwe convenanten is besloten om de berekeningsmethode te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevensbronnen die in de vorige convenantperiode nog niet beschikbaar waren.

Naast de vernieuwde meetmethodiek is samen met het Ministerie van OCW besloten de vsv-cijfers op een andere manier te presenteren dan voorgaande jaren. De cijfers worden op een minder ‘statische’ manier gepresenteerd. Er is een applicatie ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om verschillende variabelen met elkaar te combineren en meer uitsplitsingen te maken. Deze applicatie vindt u op de website van Ministerie van OCW: de vsv scanner op aanval op schooluitval. 
 
Er is bewust gekozen om geen oude jaren (t/m schooljaar 2011-2012) in deze applicatie op te nemen, omdat er door de nieuwe meetmethode een trendbreuk is ontstaan. De oude en nieuwe cijfers zijn hierdoor niet goed te vergelijken. De oude cijfers blijven voorlopig als archief beschikbaar op deze pagina en zijn hieronder te downloaden.

01. Vsv in het voortgezet onderwijs en mbo

Het aantal vsv'ers binnen het voortgezet onderwijs en mbo. De aantallen staan weergegeven per jaar, type onderwijs, RMC-regio, woongemeente, geslacht en leeftijdscategorie. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen voortijdig schoolverlaters zonder diploma, met vmbo diploma of met mbo-niveau 1 diploma.

02. Vsv in het voortgezet onderwijs per vo instelling

Het aantal vsv'ers binnen het voortgezet onderwijs. De aantallen staan weergegeven per jaar, instelling, soort instelling, RMC-regio, gemeente, profiel, leeftijdscategorie en geslacht. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen voortijdig schoolverlaters zonder diploma, met vmbo diploma of met mbo-niveau 1 diploma.

03. Vsv in het mbo per mbo-instelling

Het aantal vsv'ers binnen het mbo. De aantallen staan weergegeven per jaar, instelling, RMC-regio, gemeente, sector, niveau, leerweg, onderwijsvorm (vol- of deeltijd), leeftijdscategorie en geslacht. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen voortijdig schoolverlaters zonder diploma, met vmbo diploma of met mbo-niveau 1 diploma.