Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortgezet onderwijs Leerlingen Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Hieronder staan bestanden waarin het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken.

01. Leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding

Het aantal leerlingen per schoolvestiging, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs), sector, afdeling en opleiding. Het aantal leerlingen staat weergegeven per geslacht, schooljaar en leer- of verblijfsjaar.

02. Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar

Het aantal leerlingen per schoolvestiging naar herkomst van de leerling (postcode, woonplaats, gemeente). Het aantal leerlingen wordt weergegeven per leer- of verblijfsjaar. LET OP: het xls bestand van 2013 en 2014 heeft 2 werkbladen.

03. Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart)

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en schoolbestuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

04. Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart)

Het aantal leerlingen per schoolbestuur en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

05. Zittenblijven VO

In deze bestanden vindt u voor het voortgezet onderwijs het aantal leerlingen dat blijft zitten, het aantal leerlingen dat afstroomt en het aantal leerlingen dat opstroomt. Daarnaast staat het percentage dat blijft zitten, het percentage dat afstroomt en het percentage dat opstroomt. Er is een weergave op 3 niveaus; vestiging, provincie en landelijk.

06. Examenkandidaten en geslaagden

Per schooljaar het aantal examenkandidaten en geslaagden per schoolvestiging, onderwijstype, inspectiecode en opleiding. Naar geslacht en schooljaar staan de slaagpercentages weergegeven.

07. Geslaagden, gezakten en gemiddelde examencijfers per instelling

Het aantal examenkandidaten, geslaagden en gezakten per schoolvestiging, onderwijstype, sector en afdeling. Per instelling staan de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst weergegeven.

08. Examenkandidaten vmbo en examencijfers per vak per instelling

Het aantal vmbo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak.

09. Examenkandidaten havo en examencijfers per vak per instelling

Het aantal havo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak.

10. Examenkandidaten vwo en examencijfers per vak per instelling

Het aantal vwo examenkandidaten per school met daarbij de beoordelingen of gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst per vak.

11. Prognose aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingentellingen 2013 tot en met 2018, en prognoses voor 2019 tot en met 2038 per vo-instelling (BRIN). Toegevoegd zijn locatiegegevens van de instelling. Daarnaast is meegenomen bij welk bestuur of bestuursverband de instelling hoort, inclusief de locatiegegevens van dat schoolbestuur. Dat maakt dit bestand geschikt om ook leerlingenprognoses te presenteren vanuit het perspectief van de schoolbesturen, gemeenten en provincies. De leerlingenprognoses zijn voor schoolleiders, schoolbesturen, gemeenten en provincies geschikt voor gebruik als vertrekpunt voor het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio. De prognoses zijn gebaseerd op de belangstellingspercentages van scholen in de bevolking van hun voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen aan de scholen, en de regionale demografische dynamiek. De prognose biedt geen zekerheid, maar bevat wel de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens te maken is. Lees hier meer over hoe de raming tot stand komt.

12. Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2011 t/m 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 t/m 2036 verwachte leerlingenaantal per vo-instelling (BRIN)en per bevoegd gezag. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen, en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker twee signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vo-instelling de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van:
• de onderwijsinstelling (op viercijferig BRIN-niveau)
• zijn schoolbestuur
• de plaats waar de instelling is gevestigd
• de gemeente waar de instelling is gevestigd
• de provincie waar de instelling is gevestigd

13. Toegestaan onderwijs

Het toegestane voortgezet onderwijs per schoolvestiging en leerjaar.

14. Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

In dit bestand staat het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs dat toegerekend wordt per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen staat weergegeven per schoolvestiging en ondersteuningsbekostingscategorie. Tevens staat voor de schoolvestiging aangegeven of deze wel of niet gevestigd is in hetzelfde gebied als het samenwerkingsverband waar de leerling woont.

15. Voortijdig schoolverlaters voortgezet onderwijs per samenwerkingsverband

Het aantal voortijdig schoolverlaters en onderwijsdeelnemers met een bekostigde inschrijving binnen het voortgezet onderwijs. De aantallen staan weergegeven per samenwerkingsverband passend onderwijs en schoolvestiging voortgezet onderwijs.

16. Herkomst van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

In dit bestand staan per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3-4) en het aantal leerlingen dat is ingestroomd (tussen t-1 en t). Van de leerlingen die zijn ingestroomd staat weergegeven van welke soort onderwijs de leerlingen afkomstig zijn.

17. Bestemming van leerlingen per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

In dit bestand staan per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3-4) en het aantal leerlingen dat is uitgestroomd (tussen t en t+1). Van de leerlingen die zijn uitgestroomd is in percentages aangegeven naar welke soort onderwijs de leerlingen toe gaan (onderwijssoort t+1).

18. Leerlingen per samenwerkingsverband en onderwijstype

Het aantal leerlingen per samenwerkingsverband, schoolbestuur, hoofd- en nevenvestiging van de school, onderwijstype (vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs) en leer- of verblijfsjaar. Dit bestand zal niet vernieuwd worden, omdat de samenwerkingsverbanden zijn opgeheven.