Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Deze gegevens zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en zijn momentopnames.

  • DUO baseert bekostiging op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en zijn vastgesteld met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). 
  • Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.
  • Vanaf 1 augustus 2019 registreren scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer. Kijk op duo.nl/Zakelijk bij Onderwijsachterstandenbeleid.

Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging, gewicht uit de gewichtenregeling en leeftijd. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bestuur en denominatie. 

Vanaf 1 augustus 2019 registreren scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer. Kijk op duo.nl/Zakelijk bij Onderwijsachterstandenbeleid.

Leerlingen bo naar gewicht, samenwerkingsverband, impulsgebied en schoolgewicht

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging en gewicht uit de gewichtenregeling. Per schoolvestiging staan er onder meer kenmerken zoals denominatie, samenwerkingsverband van de schoolvestiging, schoolgewicht van de vestiging en impulsgebied. 

Vanaf 1 augustus 2019 registreren scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer. Kijk op duo.nl/Zakelijk bij Onderwijsachterstandenbeleid.

Leerlingen bo en sbo naar leerjaar, geslacht, samenwerkingsverband

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging, samenwerkingsverband (vanaf 2014), leerjaar en geslacht. 

Leerlingen bo en sbo naar schooladvies

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs: Eindadviezen, inclusief eventuele bijstellingen.

Gemiddelde eindscores bo en sbo

Per schoolvestiging de gemiddelde ruwe score voor de eindtoets, zonder correcties. De scores kunnen afwijken van de scores zoals gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Daarop zijn wel correcties toegepast. 

Weergegeven staat het aantal leerlingen met een ontheffing en de gemiddelde scores voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. 

Gemiddelde eindscores per geslacht bo en sbo

Per schoolvestiging en geslacht de gemiddelde ruwe score voor de eindtoets, zonder correcties. De scores kunnen afwijken van de scores zoals gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Daarop zijn wel correcties toegepast. 

Weergegeven staat het aantal leerlingen met een ontheffing en de gemiddelde scores voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. 

Leerlingen bo en sbo per samenwerkingsverband vestiging en samenwerkingsverband woonachtig

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per samenwerkingsverband van de vestiging en per woonachtig samenwerkingsverband. 

Een extra kolom geeft aan of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan de regio waar de leerling woont (BINNEN_SWV). 

Prognose aantal leerlingen (bo en sbo)

Leerlingentellingen van 2015 tot en met 2019, en prognoses voor 2020 tot en met 2035 per schoolvestiging in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. 

Toegevoegd zijn locatiegegevens van de schoolvestiging, bij welk bestuursverband en samenwerkingsverband de vestiging hoort, en de locatiegegevens van schoolbestuur en samenwerkingsverband.

Groei en krimp aantal leerlingen (bo en sbo)

Per vestiging de op 1 oktober 2012 tot en met 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 tot en met 2036 verwachte leerlingenaantal. 

Met dit instrument berekent de gebruiker de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal. De gebruiker vult zelf het basisjaar in en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. 

Leerlingen bo zittenblijven

Per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. 

Een leerling is een zittenblijver als hij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. 

Leerlingen bo naar referentieniveau taal en rekenen

Per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. 

Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. 

Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) dat in aanmerking komt voor een bijstelling van het oorspronkelijke advies en het aantal leerlingen dat daadwerkelijk een bijstelling krijgt.

Leerlingen bo per schoolvestiging naar NOAT

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) per schoolvestiging, jaar en per categorie Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). 

Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) en aan Culturele Minderheden (CUMI) vallen binnen de categorie niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA). Dit kenmerk kan invloed hebben op de bekostiging voor de school.