Financiële verantwoording - XBRL

Hier staan:

  • Cijfers van de schoolbesturen afkomstig uit de jaarrekeningen 2019, aangeleverd in XBRL. Aangevuld met de jaarrekeningen van 2015 tot 2018 geven de cijfers een meerjarig perspectief. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant of door OCW/DUO. 
  • Een toelichting en de definities van de kengetallen. 
  • Een overzicht van de samenstelling van de groeperingen, zoals de besturen binnen de sectoren in de databestanden zijn  ingedeeld.
Rapporten 01. Balans 2015-2019 (xlsx 1159kb)
02. Staat van baten en lasten 2015-2019 (xlsx 1693kb)
03. Kasstroomoverzicht 2015-2019 (xlsx 1906kb)
04. Immateriële vaste activa 2015-2019 (xlsx 3944kb)
05. Materiële vaste activa 2015-2019 (xlsx 6658kb)
06. Financiële vaste activa 2015-2019 (xlsx 4792kb)
07. Vlottende activa 2015-2019 (xlsx 1636kb)
08. Eigen vermogen 2015-2019 (xlsx 4237kb)
09. Voorzieningen 2015-2019 (xlsx 7157kb)
10. Langlopende schulden 2015-2019 (xlsx 3674kb)
11. Kortlopende schulden 2015-2019 (xlsx 1298kb)
12. Overheidsbijdragen 2015-2019 (xlsx 1135kb)
13. Overige baten 2015-2019 (xlsx 1230kb)
14. Lasten 2015-2019 (xlsx 2724kb)
15. Financieel en overig 2015-2019 (xlsx 751kb)
16. Financiële kengetallen per bestuur 2015-2019 (xlsx 2532kb)
17. Continuïteitsparagraaf 2018-2024 (xlsx 8978kb)
18. WNT 2019 (xlsx 1271kb)
19. Segmentatie gegevens 2015-2019 (xlsx 7443kb)
20. Staat van baten en lasten begroting 2015-2019 (xlsx 1620kb)
21. Overheidsbijdragen begroting 2015-2019 (xlsx 942kb)
22. Overige baten begroting 2015-2019 (xlsx 1062kb)
23. Lasten begroting 2015-2019 (xlsx 1984kb)
24. Financieel en overig begroting 2015-2019 (xlsx 662kb)
25. Balans Niveau 2015-2019 (xlsx 33kb)
26. Staat van baten en lasten Niveau 2015-2019 (xlsx 44kb)
27. Accountant gegevens 2015-2019 (xlsx 286kb)
Definities kengetallen 2019 (pdf 157kb)
Groeperingen 2019 (pdf 55kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 11 februari 2021
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW

 

De jaarrekeningen Caribisch Nederland vindt u bij Publicaties financiën Caribisch Nederland.