Open data van DUO

Open Onderwijsdata Begrippen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y

Aanduiding ministerie

Het ministerie waaronder een opleiding of instelling ressorteert.

Mogelijke waardes:
EZMinisterie van Economische Zaken
OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanduiding wet

Geeft aan onder welke wet de instelling valt.

Mogelijke waardes:
WecWet op de expertisecentra. Wet voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
WpoWet op het primair onderwijs. Wet voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

Administratiekantoor

Bedrijf dat de financiële administratie van een of meerdere schoolbesturen beheert.

Afdeling

Een specialisatie binnen een vmbo sector dan wel een profiel binnen havo en vwo.

Mogelijke waardes:
Administratie
Bouwbreed-ISP
Bouwtechniek
Consumptief
Consumptief breed-ISP
Cultuur en maatschappij
Dienstverlening en commercie
Economie en maatschappij
Economie en maatschappij / Cultuur en maatschappij
Elektrotechniek
Grafische techniek
Handel en administratie-ISP
Handel en verkoop
Haven- en vervoerschool
ICT-route
Instalektro-ISP
Installatietechniek
Kust-, rijn- en binnenvaart
Landbouw breed-ISP
Landbouw en natuurlijke omgeving
Metaaltechniek
Metalectro-ISP
Mode en commercie
Natuur en gezondheid
Natuur en gezondheid / Cultuur en maatschappij
Natuur en gezondheid / Economie en maatschappij
Natuur en techniek
Natuur en techniek / Cultuur en maatschappij
Natuur en techniek / Economie en maatschappij
Natuur en techniek / Natuur en gezondheid
Sport, dienstverlening en veiligheid
Techniek en commercie
Techniek en dienstverlening
Techniek breed-ISP
Technologie orientatie
Transport en logistiek
Uiterlijke verzorging
Verzorging
Voertuigentechniek
Zorg en welzijn-ISP

Basisonderwijs

Funderend onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar

Wordt verzorgd door basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.Valt samen met het speciaal basisonderwijs onder de Wet primair onderwijs (WPO).

Bedrijfstak mbo

Een nadere onderverdeling van beroepsopleidingen binnen een mbo sector.

Mogelijke waardes:
Beschermings- en afwerkingstechnieken, reclame- en presentatietechnieken
Bouw en grond-, weg- en waterbouw
Carrosserie en autoschadeherstel
Combinatiebedrijf
Detailhandel, groothandel en internationale handel, mode en textiel
Economisch-administratieve beroepen, sociaal-juridische dienstverlening en beveiliging
Gezondheidstechnische beroepen en ambachten
Gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport
Grafische beroepen
Haarverzorging, schoonheidsverzorging en voetverzorging
Horeca, toerisme en voeding
Hout en interieur
Metaal, elektro- en installatietechniek
Motorvoertuigen- en tweewielertechniek en autohandel
Proces-, milieu-, laboratoriumtechniek en fotonica
Transport en logistiek
Vleessector
Voedsel en leefomgeving

Bekostigbaar

Of de opleiding door de overheid bekostigd / gesubsideerd wordt.

Beroepsopleiding SBB

Beroepsopleiding volgens stichting Samenwerking Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB)

Besluit samenwerking vo-bve

Een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen.

Dit is mogelijk op scholen voor beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere vo school. De vo leerling blijft tijdens uitbesteding op de eigen school ingeschreven. Uitbesteding kan alleen op scholen die bekostigd worden door de overheid.

Bevoegd gezag

Schoolbestuur.

Bovenbouw

In het voortgezet onderwijs: leerjaren 3-4 van het vmbo, leerjaren 4-5 van de havo, leerjaren 4-6 van het vwo. In het basisonderwijs: leerjaren 5-8 of volgens een andere indeling: leerjaren 7-8 (een indeling waarbij naast onder- en bovenbouw ook sprake is van een middenbouw).

Bovenschools

Bovenschools gaat niet over een individuele school, maar heeft betrekking op meerdere scholen.

Er kan sprake zijn van bovenschools personeel (bijvoorbeeld bovenschoolse directeur) of bovenschoolse lasten (bijvoorbeeld kosten voor de centrale administratie).

Brin nummer

Registratienummer van de instelling.

Brin nummer actueel

De code van de actuele instelling.

Actueel wil zeggen dat wanneer een instelling van code verandert of wordt samengevoegd met een andere instelling, de historie van de oude instelling wordt vermeld onder de nieuwe code.

Brin nummer hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs

De code van de instelling van de hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs.

De hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs kan behaald zijn in de periode tot en met het inschrijvingsjaar in het hoger onderwijs

Centrale dienst

Een bovenschoolse voorziening binnen een samenwerkingsverband van basisscholen en speciale basisscholen bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij de inrichting van de zorg.

Cluster

Aanduiding van het soort speciaal onderwijs.

Er worden vier clusters van speciale scholen onderscheiden.

Mogelijke waardes:
1Scholen voor visueel gehandicapte leerlingen.
2Scholen voor auditief/communicatief gehandicapte leerlingen: doof, slechthorend, ernstige spraakmoeilijkheden.
3Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen: zeer moeilijk lerend, langdurig ziek met lichamelijke handicap.
4Scholen voor leerlingen met psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen, langdurig zieke leerlingen zonder lichamelijke beperking en leerlingen verbonden aan pedologische instituten, zeer moeilijk opvoedbaar.

Coropgebied

Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland en is een samenvoeging van gemeenten.

De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma. Dit was de commissie die de indeling vastegesteld heeft. De COROP-indeling wordt veelal gebruikt door onderzoeksinstellingen om statistische gegevens weer te geven.

Crebo

Centraal register beroepsonderwijs: een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen (wordt jaarlijks vastgesteld).

Croho onderdeel

De indeling van ho opleidingen naar onderwijsgebied gebaseerd op het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Mogelijke waardes:
Economie
Gedrag en maatschappij
Gezondheidszorg
Landbouw en natuurlijke omgeving
Natuur
Onderwijs
Recht
Taal en cultuur
Techniek
Sectoroverstijgend

Croho subonderdeel

De onderverdeling van enkele CROHO onderdelen naar CROHO subonderdelen.

Bijvoorbeeld het CROHO subonderdeel lerarenopleiding op het gebied van de kunst is een onderverdeling van het CROHO onderdeel onderwijs.

Mogelijke waardes:
Bacheloropleidingen op het gebied van de kunst
Hogere kaderopleiding pedagogiek
Leraar basisonderwijs
Lerarenopleidingen op het gebied van de kunst
Lerarenopleidingen speciaal onderwijs
Masteropleidingen op het gebied van de bouwkunst
Masteropleidingen op het gebied van de kunst
Opleidingen tot leraar vo van de eerste graad in algemene vakken
Postinitiele master economie
Postinitiele master gedrag en maatschappij
Postinitiele master gezondheidszorg
Postinitiele master landbouw en natuurlijke omgeving
Postinitiele master natuur
Postinitiele master onderwijs
Postinitiele master recht
Postinitiele master sectoroverstijgend
Postinitiele master taal en cultuur
Postinitiele master techniek
Universitaire lerarenopleidingen
Sectoroverstijgend

Deelkwalificatie

Een combinatie van eindtermen (kennis, inzicht, vaardigheden) vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding (kwalificatie) waarover de deelnemer dient te beschikken om het bijhorende beroep uit te kunnen oefenen.

Deelkwalificatiecode

Het unieke nummer waarmee een beroepsopleiding in het centraal register beroepsonderwijs (crebo) staat ingeschreven.

Ook wel crebo-nummer.

Deelnemer

Degene die op het moment van peildatum 1 oktober voor een opleiding staat ingeschreven en daarvoor voor bekostiging in aanmerking komt.

Deeltijdonderwijs mbo

Voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden. In totaal moet per leerjaar 300 tot 850 uur onderwijs (lessen, stages, begeleiding) worden aangeboden.

Denominatie

De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.

Mogelijke waardes:
1 Erkende denominaties
Algemeen bijzonder
Antroposofisch
Evangelisch
Evangelische broedergemeenscha
Gereformeerd vrijgemaakt
Gereformeerd
Hindoeistisch
Humanistisch
Interconfessioneel
Islamitisch
Joods orthodox
Openbaar
Overige
Protestants Christelijk/Reform
Protestants-Christelijk/Evange
Protestants-Christelijk
Reformatorisch
RK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB,HU
RK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB
Rooms-Katholiek
Samenwerking Opb., Alg. Bijz.
Samenwerking Opb., PC, RK, Alg
Samenwerking Opb., PC
Samenwerking Opb., RK
Samenwerking PC, Alg. Bijz.
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz
Samenwerking PC, RK
Samenwerking RK, Alg. Bijz.
2 Denominaties voorkomend in de openbare datasets
ABZAlgemeen bijzonder
AERRK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB,HU
ARRK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB
ASFAntroposofisch
BAPBaptistisch
EEBEvangelisch / Evangelische Broedergemeente
EVAEvangelisch
EVBEvangelische broedergemeenschap
EVLEvangelisch-Luthers
GERGereformeerd
GEVGereformeerd vrijgemaakt
HINHindoeïstisch
HUMHumanistisch
ICInterconfessioneel
ISLIslamitisch
JOLJoods liberaal
JOOJoods
JORJoods orthodox
NHNederlands hervormd
OKAOud-katholiek
OPBOpenbaar
PCProtestants-Christelijk
PCEProtestants-Christelijk/Evangelisch
PCRProtestants Christelijk/Reformatorisch
REFReformatorisch
REMRemonstrants
RKRooms-Katholiek
RSTOverige
RYKRijks
SCSamenwerking PC, RK, Alg. Bijz.
SCHSamenwerking Opb., PC, RK, Alg. Bijz.
SOASamenwerking Opb., Alg. Bijz.
SOCSamenwerking Opb., PC, RK
SOPSamenwerking Opb., PC
SORSamenwerking Opb., RK
SPASamenwerking PC, Alg. Bijz.
SPHSamenwerking Opb., PC, Alg. Bijz.
SPRSamenwerking PC, RK
SRASamenwerking RK, Alg. Bijz.
SRHSamenwerking Opb., RK, Alg. Bijz.

Dienstverband

Aanduiding of de arbeidsrelatie van onbepaalde of van tijdelijke duur is.

Mogelijke waardes:
Vaste dienstArbeidsrelatie voor onbepaalde duur.
Tijdelijke dienstArbeidsrelatie voor bepaalde duur, niet vanwege vervanging.
VervangerArbeidsrelatie voor bepaalde duur, vanwege vervanging.

Diploma

Het door de wet erkend document wat ingeschrevenen ontvangen van de instelling na het succesvol beeindigen van de studie.

Propedeuse diploma's en postinitiële masterdiploma's worden buiten beschouwing gelaten, evenals diploma's behaald door uitwisselingsstudenten en diploma's afgegeven door aangewezen instellingen.

Diploma eerst behaald na instroom

Aanduiding of een diploma is behaald, gecombineerd met het behaalde kwalificatieniveau en het aantal jaren in het mbo voordat het diploma behaald is.

Diplomajaar

Het jaar van de periode waarin het diploma is behaald.

Diplomajaar 2002 staat bijvoorbeeld voor de gediplomeerden tussen 1 oktober 2002 en 1 oktober 2003.

Directe instroom

Het zonder onderbreking instromen van eerstejaars ingeschrevenen van de hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs naar het hoger onderwijs.

Domein mbo

Clustering van mbo opleidingen naar vakgebied

Mogelijke waardes:
Afbouw, hout en onderhoud
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Bouw en infra
Economie en administratie
Handel en ondernemerschap
Horeca en bakkerij
Informatie en communicatietechnologie
Media en vormgeving
Mobiliteit en voertuigen
Techniek en procesindustrie
Toerisme en recreatie
Transport, scheepvaart en logistiek
Uiterlijke verzorging
Veiligheid en sport
Voedsel, natuur en leefomgeving
Zorg en welzijn

Eerstejaars ingeschrevene

De natuurlijk persoon die voor het eerst staat ingeschreven in het hoger onderwijs binnen een domein.

Examenkandidaat

Een leerling die eindexamen heeft gedaan en daarvan de uitslag heeft ontvangen.

Functiegroep

De indeling van functies onder onderwijspersoneel in vier groepen.

Mogelijke waardes:
DirectieLeidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.
Onderwijzend personeelPersoneel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.
Onderwijsondersteunend personeelPersoneel dat onder verantwoordelijkheid van een leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs middels lesondersteunende activiteiten.
Beheer- en administratief personeel Ondersteunend personeel exclusief directie dat niet direct betrokken is bij het primaire proces lesgeven.

Gediplomeerde

Onderwijsdeelnemer die een diploma heeft behaald.

Gemeentenaam deelnemer

De gemeente waar de onderwijsdeelnemer woont.

Geslaagde

Een examenkandidaat die is geslaagd voor het gehele eindexamen.

Gewichtenregeling

Een regeling in het basisonderwijs bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Om het gewicht van een leerling te bepalen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouder(s). Deze regeling is vanaf 2006 verdeeld over vier jaar ingevoerd, daarvoor bestond een oude gewichtenregeling.

Mogelijke waardes:
Gewicht 0.3Leerling van wie beide ouders niet meer dan maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
Gewicht 1.20Leerling van wie een ouder alleen basisonderwijs heeft en van wie de andere ouder maximaal praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg heeft.

Gewichtenregeling oud

Een oude regeling in het basisonderwijs bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Om het gewicht van een leerling te bepalen werd gekeken naar zowel etniciteit als het opleidingsniveau van de ouder(s). Deze regeling is vanaf 2006 verdeeld over vier jaar vervangen door de nieuwe gewichtenregeling welke alleen het opleidingsniveau van de ouders meeneemt

Mogelijke waardes:
Gewicht 0.25Leerling met laag opgeleide autochtone ouders; beide ouders/verzorgers hebben een schoolopleiding tot of tot en met eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs.
Gewicht 0.40Leerling die verblijft in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend:
Gewicht 0.70Leerling van wie de ouders werkzaam zijn in het circus- of kermisbedrijf. Leerling van wie één van beide ouders of voogden in een woonwagen woont of heeft gewoond.
Gewicht 0.90Leerling met laag opgeleide allochtone ouders; beide ouders/verzorgers hebben een schoolopleiding tot of tot en met eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs.

Hoogst behaalde vooropleiding

Het reeds behaalde diploma van de deelnemer voorafgaande aan de instroom in een bepaalde onderwijssector.

Mogelijke waardes:
Vmbo bblBasisberoepsgerichte leerweg.
Vmbo kblKaderberoepsgerichte leerweg.
Vmbo glGemengde leerweg.
Vmbo tlTheoretische leerweg.
Mbo 1Mbo niveau 1.
Mbo 2Mbo niveau 2.
Mbo 3Mbo niveau 3.
Mbo 4Mbo niveau 4.
Havo
Vwo
Ongediplomeerd of lager dan vmbo
Vooropleiding onbekend

Hoogste vooropleiding voor ho

De hoogste behaalde vooropleiding voor inschrijving in het hoger onderwijs.

Mogelijke waardes:
Mbo niveau 1, 2 en 3, vbo en vmbo
Mbo niveau 4
Havo
Vwo
OverigHieronder vallen een getuigschrift, een buitenlands diploma, een Europees baccalaureaat, een beschikking College van Bestuur, een ministeriële beschikking, een toelatingsexamen, een colloquium doctum of een vooropleiding onderzoek.

Impulsgebied

Een impulsgebied is een postcodegebied waar zich een combinatie voordoet van hoge werkloosheid en lage inkomens.

Beide factoren spelen een rol bij het ontstaan van onderwijsachterstanden. Scholen in impulsgebieden krijgen extra geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Impulsgebieden zijn postcodegebieden vastgesteld op basis van de zogenoemde ‘armoedemonitor 2008’ van het SCP/CBS.

Indicatie kleine opleiding

Of een mbo-opleiding een kleine opleiding is, wordt bepaald door een grens aan het aantal deelnemers op de opleiding aan de instelling per nominaal studiejaar. Voor een opleiding op niveau één is de grens 18 deelnemers, voor niveau twee 36 deelnemers en voor niveau drie en vier 54 deelnemers

Indicatie speciaal onderwijs

Geeft aan voor welke leerlingen het speciaal onderwijs bedoeld is; leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen.

Mogelijke waardes:
Visueel gehandicaptOnderwijs aan visueel gehandicapte kinderen.
SlechthorendOnderwijs aan slechthorende kinderen.
DoofOnderwijs aan dove kinderen.
Ernstige spraakm.Onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
Lichamelijk gehandicaptOnderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen.
Langdurig ziek / somatischOnderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap.
Kinderen in pedologische inst.Onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
Zeer moeilijk lerendOnderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen of met syndroom van Down.
Zeer moeilijk opvoedbaarOnderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
Langdurig ziek / psychischOnderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap.
Mg: dovn/blindOnderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: doof/blind.
Mg: vgkOnderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: visueel gehandicapt en zeer moeilijk lerend.
Mg: sh/zmlkOnderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: slechthorend en zeer moeilijk lerend.
Mg: dovn/zmlkOnderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: doof en zeer moeilijk lerend.
Mg: lg/zmlkOnderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: lichamelijke handicap en zeer moeilijk lerend.
Speciaal basisonderwijsOnderwijs aan kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar minder ernstige beperkingen hebben dan kinderen in het speciaal onderwijs. Het gaat om moeilijk lerende kinderen en/of gedragsmoeilijkheden.

Ingeschrevene

De natuurlijk persoon die staat ingeschreven in het hoger onderwijs binnen een domein.

Inschrijving

De actieve inschrijving van een ingeschrevene bij een opleiding op peildatum 1 oktober van het betreffende studiejaar

Een ingeschrevene kan meerdere inschrijvingen hebben.

Inspectiecode

De code van een opleiding zoals gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs.

Instelling bij diploma

Geeft weer of het diploma behaald is op dezelfde of een andere instelling als waar de deelnemer is ingestroomd of dat er nog geen diploma behaald is.

Instellingsnaam

Naam van de school.

Instellingsnaam actueel

De naam van de actuele instelling.

Actueel wil zeggen dat wanneer een instelling van naam verandert of wordt samengevoegd met een andere instelling, de historie van de oude instelling wordt vermeld onder de nieuwe naam.

Instellingsnaam hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs

De naam van de instelling van de hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs.

De hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs kan behaald zijn in de periode tot en met het inschrijvingsjaar in het hoger onderwijs

Instellingsnaam vestiging

Naam van de vestiging van de school.

Instellingssoort vo

Instelling die op basis van de Wet op het Voortgezet onderwijs of de wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs.

Mogelijke waardes:
AocvAgrarisch opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
ProsSchool voor praktijkonderwijs.
RocvRegionaal opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
VakvVakschool met voortgezet onderwijs.
VosSchool voor voortgezet onderwijs.

Instroom

Het aantal onderwijsdeelnemers dat een onderwijssector (po, vo, bve, ho) binnenkomt.

Doorstroom tussen schoolsoorten in de eigen sector wordt niet meegeteld. Instroom betreft deelnemers die op de peildatum in het huidige jaar zijn ingeschreven en in voorgaand jaar nog niet waren ingeschreven in dezelfde onderwijssector.

Instroomcohort

Een vaste groep onderwijsdeelnemers dat (op een bepaald moment) een sector po, vo, bve, hbo of wo instroomt.

Deze vaste groepen worden in de tijd gevolgd. Aan de hand van een instroomcohort kan de schoolloopbaan van alle onderwijsdeelnemers in kaart gebracht worden.

Intensiteit

Indicatie in het mbo waarmee de instelling aangeeft of de mbo deelnemer diens opleiding in voltijd of deeltijd onderwijs volgt, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst, dan wel als examendeelnemer zoals vastgelegd in de examenovereenkomst.

Mogelijke waardes:
VoltijdDagonderwijs op doordeweekse dagen bestaande uit minstens 850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
Deeltijd300-850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
ExamendeelnemerPersonen die geen onderwijs volgen maar alleen ingeschreven staan voor het doen van een examen.

Kenniscentrum

Een kenniscentrum is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van beroepsopleidingen in haar vakgebied en het werven, erkennen en ondersteunen van leerbedrijven.

Kwalificatie

Beroepsopleiding in het mbo

Kwalificatieniveau

De aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit.

Mogelijke waardes:
Mbo-1Assistentopleiding: leidt op voor eenvoudig uitvoerende werkzaamheden (duur 0,5-1 jaar).
Mbo-2Basisberoepsopleiding: leidt op voor uitvoerende werkzaamheden (duur 2-3 jaar).
Mbo-3Vakopleiding: leidt op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden (duur 2-4 jaar).
Mbo-4Middenkaderopleiding (duur 3-4 jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van 1-2 jaar): leiden op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid of specialisatie.

Land van herkomst

Geboorteland.

Leerling gebonden financiering

Regeling die het mogelijk maakt om kinderen met een handicap op een gewone school te plaatsen door extra voorzieningen te financieren ('rugzakje').

Lesgraad

Een indeling van leervakken.

Mogelijke waardes:
0Niet-lesgebonden, bijvoorbeeld mentoruren.
1Eerstegraads les: dit zijn lessen die in de bovenbouw havo en vwo worden gegeven.
2Tweedegraads les: dit zijn lessen die in het vmbo en de onderbouw havo en vwo worden gegeven.
3Niet specifiek te definiëren als eerste- of tweedegraad, bijvoorbeeld keuzewerktijd.

Lesuren

Een gegeven leseenheid.

De lengte van een lesuur kan variëren per school, maar ook per vak (30, 45, 50 of 90 minuten).

Lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs.

Bedoeld voor vmbo-leerlingen in het voortgezet onderwijs die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te behalen, maar daarbij wel extra begeleiding nodig hebben. Scholen ontvangen extra financiering voor de begeleiding van lwoo-leerlingen.

Mbo instellingsoort

Instelling die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid geeft een examen af te leggen.

Mogelijke waardes:
AocvAgrarisch opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
DovDoveninstituut.
RocRegionaal Opleidingscentrum.
RocvRegionaal opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
VakVakschool.
VakvVakschool met voortgezet onderwijs.

MBO sector

Een clustering van beroepsopleidingen naar vakgebied.

Mogelijke waardes:
EconomieDe opleiding valt onder de sector economie.
LandbouwDe opleiding valt onder de sector landbouw (ook wel agrarisch of groen genoemd).
TechniekDe opleiding valt onder de sector techniek.
Zorg en WelzijnDe opleiding valt onder de sector zorg en welzijn.
CombinatieDe opleiding valt onder een combinatie van sectoren.

Niveau X-Y coördinaat

Precisie van de plaatsbepaling tov het postcodegebied

Het niveau van de x en y coördinaten geeft aan hoe specifiek deze opgegeven coördinaten de locatie van een postcode aanduiden

Mogelijke waardes:
3ppcDe eerste 3 posities van een postcode.
4ppcDe eerste 4 posities van een postcode.
5ppcDe eerste 5 posities van een postcode.
6ppcAlle posities van een postcode.
6ppc-hnrAlle posities van een postcode en het huisnummer.

Nodaal gebied

Gebied afgebakend voor de planning van spreidingspatronen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Indeling in 80 nodale gebieden.

Onderbouw

In het voortgezet onderwijs: leerjaren 1-2 van het vmbo, leerjaren 1-3 van havo en vwo. In het basisonderwijs: leerjaren 1-4 of volgens een andere indeling: leerjaren 1-2 (een indeling waarbij naast onder- en bovenbouw ook sprake is van een middenbouw).

Onderwijsgebied

Onderwijsgebieden zijn samenvoegingen van nodale gebieden op grond van regionale herkomst en bestemming van leerlingen bij het voortgezet onderwijs.

Onderwijspositie

Aanduiding van het kwalificatieniveau van een mbo-opleiding waarvoor de deelnemer op 1 oktober van het betreffende schooljaar stond ingeschreven, eventueel i.c.m. het niveau van het mbo-diploma dat binnnen hetzelfde schooljaar door de deelnemer werd behaald.

Onderwijsstructuur vo

Het onderwijstype of een combinatie van onderwijstypen die een school in het voortgezet onderwijs aanbiedt.

Mogelijke waardes:
BrugjaarUitsluitend onderbouw vmbo (leerjaar 1-2), havo of vwo (leerjaar 1-3).
HavoAlleen havo.
Havo / vwoHavo en vwo.
MavoAlleen Vmbo-tl (en evt. gl).
Mavo / havoVmbo-tl (en evt. gl) en havo.
Mavo / havo / vwoVmbo-tl (en evt. gl), havo, vwo.
Mavo / havo / vwo / proVmbo-tl (en evt. gl), havo, vwo en praktijkonderwijs.
Mavo / proVmbo-tl (en evt. gl) en praktijkonderwijs.
Mavo / vwoVmbo-tl (en evt. gl) en vwo.
ProAlleen praktijkonderwijs.
VboVmbo-bl en/of kl en/of gl.
Vbo / mavoVbo / Mavo.
Vbo / mavo / havoVmbo-bl en/of kl en vmbo-tl (en evt. gl) en havo.
Vbo / Mavo / Havo / VwoVmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl), havo en vwo.
Vbo / Mavo / Havo / Vwo / ProVmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl), havo, vwo en praktijkonderwijs.
Vbo / Mavo / ProVmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl) en praktijkonderwijs.
Vbo / Mavo / VwoVmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl) en vwo.
Vbo / ProVmbo-bl en/of kl en/of gl en praktijkonderwijs.
Vbo / VwoVmbo-bl en/of kl en/of gl en vwo.
VwoAlleen vwo.

Opleidingscode

De code van een opleiding waarmee een ingeschrevene aan een instelling staat ingeschreven. De registratie van de opleidingscode vindt plaats in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Opleidingscode actueel

De code van de actuele opleiding.

Actueel wil zeggen dat wanneer een opleiding van code verandert of wordt samengevoegd met een andere opleiding, de historie van de oude code wordt vermeld onder de nieuwe code.

Opleidingsfase actueel

De fase van de opleiding geconverteerd naar de indeling van het actuele jaar.

Actueel wil zeggen dat wanneer de opleidingsfase verandert, de historie van de oude opleidingsfase wordt vermeld onder de nieuwe opleidingsfase

Mogelijke waardes:
BeroepsfaseDe beroepsfase van artsen-, tandartsen-, dierenartsen- en apothekersopleidingen.
PropedeuseHet eerstejaars programma van een ongedeelde opleiding.
Propedeuse bachelorPropedeuse bachelor of propedeuse associate degree: het eerstejaars programma van een bachelor opleiding of een associate degree opleiding
KandidaatsfaseDe opleidingsfase die volgt op een propedeusefase en wordt afgesloten met een kandidaatsexamen.
Associate degree
Bachelor
Master
Oude stijlEen oude opleidingscode. Gehanteerd tot en met het studiejaar 1992-1993.
Initiele opleidingDit betreft voornamelijk de ongedeelde opleidingen. Deze opleidingsfase is gehanteerd vanaf het studiejaar 1993-1994.
VervolgopleidingDe opleidingsfase gehanteerd vanaf het studiejaar 1993-1994.
Post-initiële masterBeroepsgerichte opleidingen die primair gericht zijn op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad behaald hebben en over de nodige werkervaring in de beroepspraktijk beschikken.

Opleidingsnaam actueel

De naam van de actuele opleiding.

Actueel wil zeggen dat wanneer de opleiding van naam verandert of wordt samengevoegd met een andere opleiding, de historie van de oude opleiding wordt vermeld onder de nieuwe naam.

Opleidingsvorm

De vorm van de opleiding waarvoor de ingeschrevene staat ingeschreven.

Mogelijke waardes:
Deeltijd
Voltijd
Coöp-student of duaal onderwijs De opleidingsvorm waarbij werken en leren wordt gecombineerd.

Peiljaar

Het jaar waarop de onderwijsgegevens betrekking hebben. De peildatum is altijd 1 oktober in het betreffende jaar.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs (PrO) is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen.

Het praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt. Men kan geen diploma halen, maar een getuigschrift praktijkonderwijs.

Profiel

Voor aanvang van het 4e schooljaar kiezen havo en vwo leerlingen een vakkenpakket aan de hand van een richting/profiel. Er zijn 4 profielen.

Mogelijke waardes:
NTNatuur en techniek.
NGnatuur en gezondheid
EMeconomie en maatschappij
CMcultuur en maatschappij

Provincie deelnemer

De provincie waar de onderwijsdeelnemer woont

Regionaal expertisecentrum

Een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het centrum is ook bedoeld voor ondersteuning van ouders en leerlingen o.a. door het soort speciaal onderwijs te bepalen dat de leerling nodig heeft (door de commissie voor de indicatiestelling).

Rmc-regio

Nederland heeft 39 RMC-regio's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt). Elke RMC-regio heeft één contactgemeente die de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert.

Rpa-gebied

Gebied afgebakend door de Regionale Platforms Arbeidsmarkt voor informatie over de arbeidsmarkt

De 34 RPA-gebieden zijn in 2002 door de Regionale Platforms Arbeidsmarkt afgeleid uit de 131 werkgebieden van de Centrums voor Werk en Inkomen (CWI). De RPA-indeling vervangt met ingang van 2002 de eerder gebruikte RBA-indeling (Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening).

Rugzakje

Leerlinggebonden financiering voor leerlingen met handicap binnen het reguliere onderwijs.

Rutte-leerling

Een leerling vallend onder de Rutte-regeling die is ingeschreven in het voortgezet onderwijs die een opleiding volgt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Rutte-regeling

Een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen.

Dit is mogelijk op scholen voor beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere vo school. De vo leerling blijft tijdens uitbesteding op de eigen school ingeschreven. Uitbesteding kan alleen op scholen die bekostigd worden door de overheid.

Samenwerkingsverband

Is een alliantie tussen scholen waarbij afspraken worden gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Schooladvies

Advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs

Mogelijke waardes:
ProPraktijkgericht onderwijs na het basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen
VsoVoortgezet speciaal onderwijs
Vmbo blBasisberoepsgerichte leerweg
Vmbo bl-klBasis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Vmbo klKaderberoepsgerichte leerweg
Vmbo kl-gtKaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
Vmbo gtGemengde/theoretische leerweg
Vmbo gt-havoGemengde/theoretische leerweg en havo
HavoHoger algemeen voortgezet onderwijs ter voorbereiding op het hoger onderwijs
VwoVoorbereidend wetenschappelijk onderwijs ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs

Schoolgewicht

Het gewicht van een schoolvestiging, gebaseerd op het aantal leerlingen met een gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs.

Scholen krijgen extra financiering op basis van de hoogte van het toegekende schoolgewicht. Berekening volgens artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO: het schoolgewicht wordt per schoolvestiging berekend. Eerst wordt het totaal van het aantal leerlingen met een gewicht berekend: (het aantal leerlingen met gewicht 0.3 x gewicht 0.3) + (aantal leerlingen met gewicht 1.2 x gewicht 1.2). Deze uitkomst wordt verminderd met 0.06 x het totaal aantal leerlingen op die vestiging. Deze uitkomst wordt afgerond op een heel getal. Als deze uitkomst -1 of lager is, dan wordt het schoolgewicht 0. Er wordt een bovengrens gehanteerd: als de uitkomst hoger is dan 0,8 x het aantal leerlingen krijgt de vestiging een schoolgewicht gelijk aan 0,8 x het aantal leerlingen op de vestiging, afgerond op een heel getal.

Slaagpercentage

Het aantal geslaagden voor een examen gedeeld door het aantal examenkandidaten x 100%.

Soort diploma

Aanduiding van het soort diploma dat is behaald.

Mogelijke waardes:
Hbo bachelor
Hbo master
Hbo postinitiele master Het diploma van een postinitiele masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs.
Wo bachelor
Wo master
Wo ongedeelde opleidingHet diploma van een universitaire opleiding voor de invoering van de bachelor-masterstructuur.
Wo postinitiele masterHet diploma van een postinitiele masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.
Wo postmasterHet diploma van een universitaire leraaropleiding.

Soort hoger onderwijs

Het soort hoger onderwijs (hbo of wo) van de betreffende inschrijving.

Mogelijke waardes:
Hbo Hoger beroepsonderwijs.
WoWetenschappelijk onderwijs.

Soort primair onderwijs

Geeft aan om welke vorm(en) van primair onderwijs het gaat.

Mogelijke waardes:
BaoBasisonderwijs.
SbaoSpeciaal basisonderwijs.
SoSpeciaal Onderwijs.
(V)soSpeciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
VsoVoortgezet speciaal onderwijs.

Soort voortgezet onderwijs

Geeft aan om welke vorm van voortgezet onderwijs het gaat.

Mogelijke waardes:
VwoVoorbereidend wetenschappelijk onderwijs ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.
HavoHoger algemeen voortgezet onderwijs ter voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs.
VmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ter voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs of Havo.
ProPraktijkgericht onderwijs na het basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen.
BrugjaarOnderbouw vmbo (leerjaar 1-2), havo of vwo (leerjaar 1-3).
LwooLeerwegondersteunend onderwijs voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar extra hulp nodig hebben.
Vm2De opleiding vmbo-mbo2 (VM2) moet de doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo makkelijker maken. De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo en een mbo-opleiding op niveau 2 zijn daarvoor samengevoegd.
Engelse stroomEngels en Nederlandstalig internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in het buitenland werken.
Internationale baccelaureaatInternationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse vwo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in het buitenland werken.
Vmbo BLBasisberoepsgerichte leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Vmbo GLGemengde leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Vmbo KLKaderberoepsgerichte leerweg leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Vmbo TLTheoretische leerweg leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Vmbo uitbesteed aan vavoVmbo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zie ook Rutte-regeling.
Vwo uitbesteed aan vavoVwo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zie ook Rutte-regeling.
Havo uitbesteed aan vavoHavo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zie ook Rutte-regeling.

Speciaal basisonderwijs

Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen en/of met gedragsmoeilijkheden.

Het gaat om leerlingen die extra aandacht nodig hebben, maar minder ernstige beperkingen hebben dan leerlingen in het speciaal onderwijs.Valt samen met het basisonderwijs onder de Wet primair onderwijs (Wpo).

Speciaal onderwijs

Onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen.

Valt samen met het voortgezet speciaal onderwijs onder de Wet op de expertisecentra (Wec).

Speciale school voor basisonderwijs

Een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen.

Studiebelastingsuren

Het aantal uren dat is vastgesteld voor de duur van de opleiding.

Studiejaar

Tijdvak in het hoger onderwijs dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend

Het jaar 2010 staat bijvoorbeeld voor de studieperiode 2010-2011. Een studiejaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Type hoger onderwijs

Het type hoger onderwijs van de betreffende inschrijving.

Mogelijke waardes:
Associate degree-opleidingAssociate degree is een zelfstandige opleiding met een studieduur van twee jaar, waarvan het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo bachelor.
Bachelor-opleidingDe opleiding aan een hogeschool is gericht op het uitoefenen van een beroep, aansluitend op de praktijk. Aan de universiteit heeft de opleiding een wetenschappelijk karakter.
Master-opleidingDe master-opleiding volgt op een bachelor opleiding.
Postmaster-opleidingDe postmaster-opleiding volgt op een master opleiding. Dit betreft o.a. de universitaire leraaropleidingen.
Postinitiele masterDe postinitiele masteropleiding volgt op een al eerder afgeronde hbo- of wo-masteropleiding.
Ongedeelde opleidingEen opleiding voor de invoering van de bachelor- masterstructuur.

Type mbo

De combinatie van leerweg en intensiteit van een opleiding. Leerweg geeft aan wat de verhouding theorie/praktijk van een opleiding is. Intensiteit geeft aan of er sprake is van een voltijd- of deeltijdopleiding of een exameninschrijving.

Mogelijke waardes:
BblBeroepsbegeleidende leerweg. De opleiding bestaat uit minimaal 60% praktijkonderwijs (stages).
BolvtBeroepsopleidende leerweg voltijd. De opleiding bestaat voor 20-60% uit praktijkonderwijs (stages) en wordt voltijd aangeboden. Dit houdt in dagonderwijs op doordeweekse dagen bestaande uit minstens 850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
BoldtBeroepsopleidende leerweg deeltijd. De opleiding bestaat voor 20-60% uit praktijkonderwijs (stages) en wordt deeltijd aangeboden. Dit houdt in 300-850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
ExExtraneï. Personen die geen onderwijs volgen maar alleen ingeschreven staan voor het doen van een examen.

Uitbesteden van leerlingen

Een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen.

Dit is mogelijk op scholen voor beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere vo school. De vo leerling blijft tijdens uitbesteding op de eigen school ingeschreven. Uitbesteding kan alleen op scholen die bekostigd worden door de overheid.

Uitstroom

Het aantal onderwijsdeelnemers dat een onderwijssector (po, vo, bve, ho) verlaat.

Doorstroom tussen schoolsoorten in de eigen sector wordt niet meegeteld. Uitstroom betreft deelnemers die in het vorige jaar nog wel waren ingeschreven in de sector en dit jaar op de peildatum niet meer.

Uitstroom na eerste diploma

Geeft weer wat een deelnemer na het eerst behaalde diploma gaat doen.

Mogelijke waardes:
Geen diploma
In het mbo
Uitgestroomd uit mbo

Vak

Schoolvak of leervak. Er kan in meerdere vakken worden lesgeven.

Vakkencluster

Aanduiding op welk niveau een les gegeven wordt.

Mogelijke waardes:
Engels, Duits en Frans
Exacte vakken
Maatschappij vakken
Nederlands
Overig (niet lesgebonden)Bijvoorbeeld mentoruren.
Overige vakken
Techniek

Verblijfsjaren instelling/opleiding

Het aantal jaren dat de deelnemer op peildatum 1 oktober staat ingeschreven voor dezelfde opleiding aan dezelfde instelling.

Vestigingsgemeente ho instelling

De gemeentenaam van de vestiging van de instelling hoger onderwijs

Vestigingsnummer

Registratienummer van de schoollocatie.

Vmbo sector

Een richting/vakgebied met een vast vakkenpakket in het vmbo.

Mogelijke waardes:
Economie
Intersectoraal programmaBevat onderdelen van meerdere vmbo sectoren.
Landbouw
Techniek
Zorg en welzijn

Voltijdonderwijs mbo

Dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen, stages, begeleiding) worden aangeboden.

Vooropleiding

Voorafgaande opleiding aan een nieuwe opleiding

Voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs voor kinderen van 12-20 jaar met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen.

Valt onder de Wet op de expertisecentra (Wec).

Wec

Wgr-gebied

Cluster van gemeenten per samenwerkingsgebied volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De WGR-indeling heeft betrekking op de situatie per 1 januari 1997 en telt op die datum 42 gebieden.

Woongemeente

Gemeente waar de leerling woonachtig is.

Woongemeentenummer

Gemeentenummer van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

Wpo

X-coördinaat

Wordt gebruikt om de geografische locatie van een postcode te bepalen. De x-coordinaat loopt van oost naar west, dus horizontaal.

Y-coördinaat

Wordt gebruikt om de geografische locatie van een postcode te bepalen. De y-coordinaat loopt van zuid naar noord, dus verticaal.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y