Fusies meer gericht getoetst

Kleinere fusies in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen vanaf 1 augustus een kortere en administratieve toets. Voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen is er geen toetsplicht.

Lichte toets

Met ingang van 1 augustus geldt de ‘Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017’. Bij een lichte toets wordt geen advies ingewonnen. DUO controleert met behulp van de fusie-effectrapportage of het proces zorgvuldig is doorlopen en of de medezeggenschapsraden hebben ingestemd. Vooral regio’s met leerlingendaling hebben baat bij de verkorte procedure.

Inhoudelijke toets

De inhoudelijke toets is alleen voor fusies in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die wat betreft omvang (aantal leerlingen en marktpositie) boven bepaalde kwantitatieve grenzen uitkomen. De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) adviseert dan op basis van een nieuw toetskader met de volgende onderdelen:
 • regionale situatie (zoals leerlingendaling),
 • variatie en bereikbaarheid van het onderwijsaanbod,
 • doelmatigheid,
 • kwaliteit van het onderwijs,
 • menselijke maat en
 • draagvlak voor de fusie.

Kernpunten

De hoofdlijnen van de aanpassingen:
 • In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er 3 mogelijkheden:
  - niet toetsplichtig
  - administratieve toets door DUO
  - inhoudelijke toets met advies van CFTO
 • Lichte toets voor kleinere fusies in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • De CM MBO brengt advies uit over fusies in het beroepsonderwijs.
 • Voor de inhoudelijke toets gaat een integraal toetskader gelden.
 • Er is een nieuwe versie van de FER (fusie-effectrapportage).

Fusietoets aanvragen

Vul het formulier Aanvragen fusietoets in op de beveiligde omgeving Entree. In het formulier doorloopt u een beslisboom naar de juiste fusietoets.

Per sector wordt aangegeven in welke gevallen u een administratieve – of een inhoudelijke toets aanvraagt en welke bijlagen u moet toevoegen. Bij po en vo vindt u de hoofdzaken ook weergegeven in stroomschema’s: