Fuseren

Administratieve toets

Bij toetsplichtige fusies is geen verplicht advies meer nodig van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). Het gaat om fusies die qua omvang of marktpositie geen risico vormen voor de variatie van het onderwijsaanbod. DUO doet een administratieve toets.

Wanneer een administratieve toets?

In deze situaties toetst DUO administratief bij een scholenfusie:

 • De scholenfusie voorkomt dat binnen 10 maanden de bekostiging van een bijzondere school stopt of een openbare school wordt opgeheven.
 • Er is sprake van een leerlingendaling van 15% of meer in 5 jaar tijd.

In deze situaties toetst DUO administratief bij een besturenfusie:

 • Er is sprake van een verwachte leerlingendaling van 15% of meer in 5 jaar tijd en het gaat om een fusie met minder dan 2.500 leerlingen.
 • Het gaat om maximaal 30 scholen en het marktaandeel blijft na de fusie onder de 50%. of bij maximaal 35% marktaandeel in een sterk stedelijke gemeente.
 • Een bestuur met één school (éénpitter) sluit zich aan bij een groter bestuur of wanneer na de fusie het gezamenlijke marktaandeel hooguit 5 % toeneemt. Er is in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen lichte toets gedaan voor een vergelijkbare fusie.

DUO beoordeelt met behulp van de fusie-effectrapportage:

 • of het proces zorgvuldig is doorlopen,
 • of de medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Wat moet u doen?

 1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets.
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.
 2. Voeg toe:
  • een fusie-effectrapportage (FER), gebruik de onderwerpen uit het modelformulier fusie-effectrapportage in de regeling;
  • een verklaring van de medezeggenschapsraad / uitspraak geschillencommissie of Ondernemingskamer;
  • het advies van het college van B&W over de fusie.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

De verplichtingen voor de FER zijn opgenomen in artikel 64a, derde lid van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 66b, eerste lid van de Wet op de expertisecentra.

De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd. DUO streeft ernaar een volledig ingediende aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Meer informatie vindt u op wetten.nl onder Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017.