GGL-gegevens leveren en verantwoorden

Jaarlijks levert een po-schoolbestuur vóór 1 december aan DUO de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leraren. Vóór 1 juli stuurt het bestuur de door de instellingsaccountant gecontroleerde gegevens naar DUO.

Aanbieding bekostigingsgegevens po per formulier

De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van leraren per 1 oktober levert u vóór 1 december aan bij DUO. DUO stelt deze gegevens in januari daaropvolgend beschikbaar met het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO'.

Het formulier vindt u op Instellingsinformatie onder 'Gewogen gemiddelde leeftijde'’. Let daarbij op de gekozen bekostigingsperiode. Selecteer eerst 'Bekostigingsinformatie' op Instellingsinformatie.

Controle instellingsaccountant

De GGL-gegevens moeten ook door uw instellingsaccountant worden gecontroleerd. Uw accountant moet punt 4 van het formulier invullen en ondertekenen. De instellingsaccountant geeft over zijn onderzoek een afzonderlijk assurance-rapport af.

Wat moet u doen?

Voor de GGL per 1 oktober moet u uiterlijk 1 juli daaropvolgend het formulier Aanbieding Bekostigingsgegevens PO& en het ondertekende assurance-rapport indienen.

Let bij het digitaal verzenden van het formulier en het assurance-rapport op de volgende punten:

  • Het formulier is compleet, inclusief alle bijbehorende stukken;
  • Het schoolbestuur en de accountant hebben het formulier ondertekend;
  • Het assurance-rapport is ondertekend;
  • Als u afwijkt van de standaardtekst voor het assurance-rapport, zoals opgenomen in het onderwijsaccountantsprotocol, dan moet u dit aangeven in de aanbiedingsbrief en op het aanbiedingsformulier;
  • Controleer de berekening goed. Let ook op eventuele afrondingsverschillen en het gebruik van 4 decimalen bij onderdeel 3.3 en 3.4 van het formulier. De uitkomst bij onderdeel 3.5 van het formulier moet u afronden op 2 decimalen.

Digitaal verzenden

Verstuur de stukken per e-mail naar duo-ltpc@duo.nl. Stel uw e-mail als volgt op:

  • Vermeld als onderwerp 'LTPC en het administratienummer van het bevoegd gezag.
  • Voeg het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens PO en het assurance-rapport als 2 afzonderlijke bestanden toe aan uw e-mailbericht.
  • De bestandsnaam van het formulier bouwt u als volgt op: het administratienummer van het bevoegd gezag, gevolgd door '-formulier’. Bijvoorbeeld '12345-formulier.pdf'.
  • De bestandsnaam van het assurance-rapport bouwt u als volgt op: het administratienummer van het bevoegd gezag, gevolgd door '-assurancerapport'. Bijvoorbeeld '12345-assurancerapport.pdf'.