Rol gemeente

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject rond de participatieverklaring. In geval van asielmigranten biedt u ook de maatschappelijke begeleiding aan.

Invulling participatieverklaringstraject

In het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject beslaat minimaal een dagdeel en is een voorbereiding op het ondertekenen van de participatieverklaring. De gemeente heeft een grote mate van beleidsvrijheid in de invulling van het traject.

Zie voor meer informatie over de inhoud, het doel van het participatieverklaringstraject en de rol van de gemeente hoofdstuk 2 van de nota van toelichting bij het Besluit Inburgering.

Meer informatie over het traject en ondersteunend materiaal staat op prodemos.nl. Op de site van de VNG vindt u praktijkvoorbeelden voor de invulling van het traject.

Uitbesteden

U kunt het traject rond de participatieverklaring uitbesteden aan een maatschappelijke organisatie of een andere instelling. Het aanbieden van de verklaring, ter ondertekening door de inburgeraar, moet u als gemeente wel altijd zelf doen. De gemeente registreert de voortgang ten aanzien van het participatieverklaringstraject via de Portal Inburgeren (PIB). De uitbesteding tussen een gemeente en een maatschappelijke organisatie hoeft vanuit DUO niet vastgelegd te worden middels een officiële verklaring.

Als gemeente kunt u de participatieverklaring ook uitbesteden aan een andere gemeente. De gemeente die het participatieverklaringstraject op zich neemt is verantwoordelijk voor zowel het registreren van de voortgang in de Portal Inburgeren (PIB), als het aanbieden van de participatieverklaring aan de inburgeraar. Een dergelijke uitbesteding dient middels onderstaand formulier te worden verklaard. U kunt de verklaring sturen naar sci@duo.nl.

Financiering

Voor de bekostiging van de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor asielmigranten maakt de gemeente gebruik van de gelden voor de maatschappelijke begeleiding. Per inburgeringsplichtige asielgerechtigde is een bedrag van € 2.370,- beschikbaar. Dit bedrag wordt uitbetaald als zogenaamde decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds. Het geld gaat naar de eerste gemeente waar de inburgeraar wordt ingeschreven zoals bedoeld in Artikel 29 van de Huisvestingswet 2014.

Zelf betalen

Inburgeringsplichtigen die geen asielmigrant zijn, komen niet in aanmerking voor maatschappelijke begeleiding. Zij betalen zelf het traject rond de participatieverklaring aan de gemeente. De kosten hiervan zijn vastgesteld op een standaardbedrag van € 150,-. De gemeente kan deze kosten pas innen na afronding van het participatieverklaringstraject.

Lening

De factuur van de gemeente kan worden verstuurd naar DUO. De factuur moet door de inburgeraar worden voorzien van zijn handtekening. DUO betaalt vervolgens de kosten van € 150,- van het participatieverklaringstraject rechtstreeks aan de betreffende gemeente.

Participatieververklaring bestellen

Met de ondertekening van de participatieverklaring door de inburgeraar wordt het participatieverklaringstraject afgerond. De participatieverklaring is een landelijk uniform document en is als bijlage opgenomen bij de Regeling inburgering. De gemeente moet de participatieverklaring bestellen bij DUO. DUO verstrekt vervolgens de verklaringen op waardepapier aan gemeenten.