Reguliere bekostiging

Instellingen in het hoger onderwijs worden bekostigd aan de hand van de inschrijvingen en behaalde graden.

Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage

Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bepaalt hoe de rijksbijdrage voor instellingen in het hoger onderwijs wordt berekend. Het aantal bekostigde inschrijvingen en graden speelt daarbij een belangrijke rol.

Het document Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage ho beschrijft het statustoekenningsproces. Daarin staat welke inschrijvingen en graden voor bekostiging in aanmerking komen.

Beslisregels statustoekenning subsidie vraagfinanciering

Beslisregels voor deelnemende instellingen aan het experiment vraagfinanciering ho.

Notitie Helderheid bekostiging Ho

In de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs uit 2003 en de aanvullende notitie uit 2004 staat informatie over de interpretatie en het toepassen van de bekostigingsregels. Het gaat daarbij om regels voor de tellingen van de bekostigingsparameters van 1 oktober 2003 en volgende jaren.

In 2004 is een 'Bekostigingsoverleg' met het hoger onderwijs gevoerd. Het overleg moest duidelijkheid geven over ongewenste neveneffecten en administratieve lasten van de maatregelen. De notitie 'Helderheid' behandelt hoe de bestaande onhelderheid in de bekostiging kan verdwijnen. Deze notitie vult de notitie uit 2003 aan.

De notities behandelen deze thema’s:

  1. Uitbesteding
  2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
  3. Het verlenen van vrijstellingen
  4. Bekostiging van buitenlandse studenten
  5. Collegegeld niet betaald door student zelf
  6. Studenten die modules van opleidingen volgen
  7. Studenten die een andere opleiding volgen dan waarvoor ze zijn ingeschreven
  8. Bekostiging van maatwerktrajecten
  9. Bekostiging van het kunstonderwijs 
  10. Nieuw thema: het aantal voor de bekostiging mee te tellen studenten (2004)