Particulier

Particulier DUO is te laat

DUO is te laat

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Heeft u een aanvraag gedaan bij DUO? Sinds 1 oktober 2009 geldt de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’. De wet is bedoeld om te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift.

Wat is ‘niet tijdig’?

Niet tijdig betekent: de beslistermijn is overschreden. DUO moet binnen 8 weken een beslissing op aanvragen nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. Als de wet geen termijn voorschrijft, geldt een ‘redelijke’ termijn, die afhankelijk is van de soort beslissing.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat DUO beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u DUO ‘in gebreke stellen’. We hebben dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.

Gebeurt dat niet, dan is het wettelijke gevolg:

  • De dwangsom begint automatisch te lopen voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. Dit kan voor maximaal 42 dagen en € 1.260,-.
  • U kunt meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is DUO verplicht om alsnog binnen 2 weken te beslissen.

Wat moet u doen?

Reageert DUO te laat op uw aanvraag of bezwaarschrift? Stuur het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Bezwaar en Beroep
Postbus 50081
9702 EA Groningen
Fax: 050 5998674

Vermeld linksboven op de brief én op de envelop:´Ingebrekestelling'. Vermeld ook uw burgerservicenummer en e-mailadres bovenaan op het formulier.

Opschorten beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat DUO een weloverwogen beslissing neemt over aanvragen. Daarom biedt deze wet overheden de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. Bijvoorbeeld als we meer informatie van u nodig hebben om een goede beslissing te kunnen nemen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee