Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Primair onderwijs Leerlingen Po Leerlingen in het primair onderwijs

Leerlingen in het primair onderwijs

Hieronder staan bestanden waarin het aantal leerlingen in het totale primair onderwijs wordt weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken. De leerlinggegevens in de bestanden zijn door scholen en besturen via BRON (Basisregister Onderwijs) aan DUO opgegeven en betreffen een momentopname. De reguliere bekostiging wordt gebaseerd op de gegevens op peildatum 1 oktober van het laatste peiljaar, zoals deze op 1 december van dit peiljaar zijn opgenomen in BRON en vastgesteld zijn met het overzicht vaststelling tellingen (OVT). Na 1 december vinden er controles plaats op de juistheid van de aangeleverde gegevens. Dit kan nog leiden tot bijstellingen in het totaal aantal bekostigde leerlingen of tot bijstelling in bepaalde leerlingenkenmerken, zoals gewicht, aanduiding niet Nederlandse culturele achtergrond (NNCA) of betalend samenwerkingsverband.

01. Leerlingen po per onderwijssoort, cluster en leeftijd

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster  en leeftijd. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie.

02. Leerlingen po zoals geregistreerd in BRON

In dit bestand staat het aantal leerlingen per schoolvestiging op 1 oktober 2018 dat door de scholen geleverd is aan DUO tot 17 oktober 2018. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON) die in aanmerking komen voor bekostiging.

03. Leerlingen po per gemeente, postcode leerling en leeftijd

In dit zip-bestand staat per gemeente een xls-bestand met het aantal leerlingen in het primair onderwijs per postcode van de leerling en leeftijd. Ook staat in de zip een totaaloverzicht van alle gemeenten bij elkaar, welk bestand tevens als csv is te downloaden.

04. Leerlingen po schoolgaand binnen en buiten de gemeente

Per gemeente staat weergegeven hoeveel leerlingen in het primair onderwijs in de gemeente wonen en binnen of buiten de gemeente primair onderwijs volgen, uitgesplitst naar soort primair onderwijs.

05. Gemiddelde afstand in meters tussen woonadres leerling en postcode van de schoolvestiging

In dit bestand staat per schoolvestiging in het primair onderwijs (bo, sbo, vso en so) de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen die op de school zitten en de postcode van de schoolvestiging. De afstand is berekend op basis van de RD-coördinaten van de 4 cijferige postcode van de leerling en de volledige postcode van de schoolvestiging. Omdat de berekening op basis van een 4-cijferige postcode van de leerling gebeurt, is er sprake van een beperkte nauwkeurigheid. Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.

06. Historisch overzicht aantal leerlingen per schoolvestiging

In dit bestand staat per schoolvestiging in het primair onderwijs (bo, sbo, so, so/vso en vso) het aantal leerlingen vanaf 1996. Dit bestand gaat daarmee verder terug dan andere overzichten met het aantal leerlingen (in de regel tot 2010). Waar bekend zijn de naam van de schoolvestiging, het bijbehorende bevoegd gezag en de denominatie weergegeven.

07. Leerlingen sbo, so en vso per schoolvestiging naar cumi

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging, jaar en categorie cumi. Zowel Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) als Culturele Minderheden (CUMI) vallen binnen de categorie niet-Nederlandse culturele achtergrond (NNCA). Dit kenmerk kan invloed hebben op de bekostiging voor de school. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie.

Klik hier voor meer informatie.