Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Invoering passend onderwijs Invoering passend onderwijs

Invoering passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Om elk kind passend onderwijs te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden: 77 in het primair onderwijs en 75 in het voortgezet onderwijs. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen en zijn zij verantwoordelijk voor de verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Het gaat daarbij om leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap, langdurig zieke leerlingen (huidige cluster 3 leerlingen) of leerlingen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen (huidige cluster 4 leerlingen). Met het passend onderwijs verdwijnt het speciaal onderwijs niet. Voor verdere informatie zie www.passendonderwijs.nl


Open data omtrent passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden vinden op deze site open data ter ondersteuning van de voorbereiding en uitvoering van passend onderwijs. Nu passend onderwijs in uitvoering is, kunt u de gegevens voor samenwerkingsverbanden PO vinden onder primair onderwijs en de gegevens voor samenwerkingsverbanden VO onder voortgezet onderwijs. De data die te maken heeft met de invoering van passend onderwijs blijft voorlopig beschikbaar en staat hieronder. Deze bestanden zijn eenmalig en worden niet geüpdatet. Bent u op zoek naar gegevens passend onderwijs die nog niet online staan of heeft u opmerkingen over het huidige aanbod? U kunt een e-mail sturen naar informatieproducten@duo.nl.

01. Groei leerlingaantallen so en vso tot 16-01-2014

Met de invoering van passend onderwijs worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de organisatie en bekostiging van de extra onderwijsondersteuning in de regio. Onderdeel daarvan vormt het bekostigen van leerlingen die tussen 1 oktober en 1 februari een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) hebben gekregen en zijn ingeschreven in het so of vso. In overleg met onder meer de PO- en de VO-raad is de uitvoering van deze groeiregeling geconcretiseerd. In dit informatieproduct vindt u de ontwikkeling in leerlingenaantal in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso) tussen 1 oktober 2013 en 16 januari 2014. Dit om alvast een beeld te krijgen van de leerlingenontwikkeling tussen genoemde data en de wijze waarop de groeibekostiging voor het so en vso vanaf schooljaar 2014-2015 kan worden uitgevoerd. Let op: Op verzoek van de PO- en de VO-raad zal de bekostiging van de groei van het (v)so op basis van 16 januari 2014 nog eenmalig door DUO worden uitgevoerd (zie www.passendonderwijs.nl/nieuws/groeibekostiging). In dit informatieproduct wordt geschetst hoe de uitvoering van de groei door het samenwerkingsverband er uit komt te zien, maar wel op basis van de leerlingenontwikkeling tussen 1 oktober 2013 en 16 januari 2014. Dat betekent dat de uitkomst anders is dan de uitvoering van de huidige groeiregeling, die DUO nog één keer uitvoert. Het aantal leerlingen staat verdeeld naar primair onderwijs (tabblad 1) en voortgezet onderwijs (tabblad 2).

02. Rugzakken per 31-07-2014 per samenwerkingsverband primair onderwijs

Het aantal rugzakken cluster 3 en 4 geldig op 31-07-2014, vlak voor de ingang van passend onderwijs, per samenwerkingsverband primair onderwijs. Het aantal rugzakken staat weergegeven per schoolvestiging, onderwijssoort en indicatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rugzakken geldig op 1-10-2013 en rugzakken die na 1-10-2013 zijn ingegaan. Let op, dit zijn beleidsgegevens met als doel om samenwerkingsverbanden een indicatie te geven van het aantal leerlingen die tot invoering passend onderwijs extra ondersteuning hebben ontvangen middels Leerling Gebonden Financiering. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend voor de definitieve aantallen rugzakken geldig op 1-10-2013 die meetellen voor de overgangsbekostiging.

03. Rugzakken per 31-07-2014 per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Het aantal rugzakken cluster 3 en 4 geldig op 31-07-2014, vlak voor de ingang van passend onderwijs, per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het aantal rugzakken staat weergegeven per schoolvestiging, onderwijssoort en indicatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rugzakken geldig op 1-10-2013 en rugzakken die na 1-10-2013 zijn ingegaan. Let op, dit zijn beleidsgegevens met als doel om samenwerkingsverbanden een indicatie te geven van het aantal leerlingen die tot invoering passend onderwijs extra ondersteuning hebben ontvangen middels Leerling Gebonden Financiering. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend voor de definitieve aantallen rugzakken geldig op 1-10-2013 die meetellen voor de overgangsbekostiging.

04. Onderbouwing verevening primair onderwijs - speciaal onderwijs

In dit bestand staat per samenwerkingsverband en per schoolvestiging voor (voortgezet) speciaal onderwijs een overzicht van het aantal leerlingen dat op teldatum 1 oktober 2011 was ingeschreven in het speciaal onderwijs (so) met een onderwijssoort die wordt meegenomen in de berekening van de verevening. Voor meer informatie over verevening zie www.passendonderwijs.nl.

05. Onderbouwing verevening regulier primair onderwijs

In dit bestand staat per samenwerkingsverband en per schoolvestiging het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en het aantal bekostigde leerlingen met leerlinggebonden financiering per soort indicatie op teldatum 1 oktober 2011. Deze leerlingen zijn de basis voor de vaststelling van het correctiebedrag voor de verevening. Voor meer informatie over verevening zie www.passendonderwijs.nl.

06. Onderbouwing verevening voortgezet onderwijs - voortgezet speciaal onderwijs

In dit bestand staat per samenwerkingsverband en per schoolvestiging voor (voortgezet) speciaal onderwijs een overzicht van het aantal leerlingen dat op teldatum 1 oktober 2011 was ingeschreven in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een onderwijssoort die wordt meegenomen in de berekening van de verevening. Voor meer informatie over verevening zie www.passendonderwijs.nl.

07. Onderbouwing verevening regulier voortgezet onderwijs

In dit bestand staat per samenwerkingsverband en per reguliere schoolvestiging een overzicht van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs en het aantal bekostigde leerlingen met leerlinggebonden financiering per soort indicatie op teldatum 1 oktober 2011. Deze leerlingen zijn de basis voor de vaststelling van het correctiebedrag voor de verevening. Voor meer informatie over verevening zie www.passendonderwijs.nl.

08. Aantal leerlingen lwoo en praktijkonderwijs

In dit bestand staat per samenwerkingsverband (tabblad 1) en per schoolvestiging (tabblad 2) het totaal aantal en het bekostigde aantal leerlingen lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs op peildatum 1 oktober 2012. Het aandeel leerlingen lwoo en praktijkonderwijs op 1 oktober 2012 is een onderdeel van de vaststelling van de bekostiging van de lichte ondersteuning in het voortgezet onderwijs aan het samenwerkingsverband. Deze bekostiging zal ingaan per 1 januari 2016.

09. Bekostigde rugzakken primair onderwijs opting out

In dit bestand staan de rugzakken primair onderwijs die gebruikt zijn voor de bekostiging ambulante begeleiding. Het bestand is gebaseerd op de teldatum 1-10-2013 zoals vastgesteld op 1 oktober 2014. De rugzakken worden getoond voor zover deze van belang zijn voor de eventuele keuze om gebruik te maken van de opting-out regeling. Met opting out wordt hier bedoeld de keuze om de ambulante begeleiding aan het samenwerkingsverband toe te kennen in plaats van aan de (v)so-scholen.

10. Bekostigde rugzakken primair onderwijs opting out per vestiging

In dit bestand staan de rugzakken primair onderwijs zoals in bestand 09, maar dan per reguliere vestiging.

11. Bekostigde rugzakken voortgezet onderwijs opting out

In dit bestand staan de rugzakken voortgezet onderwijs die gebruikt zijn voor de bekostiging ambulante begeleiding. Het bestand is gebaseerd op de teldatum 1-10-2013 zoals vastgesteld op 1 oktober 2014. De rugzakken worden getoond voor zover deze van belang zijn voor de eventuele keuze om gebruik te maken van de opting-out regeling. Met opting out wordt hier bedoeld de keuze om de ambulante begeleiding aan het samenwerkingsverband toe te kennen in plaats van aan de (v)so-scholen.

12. Bekostigde rugzakken voortgezet onderwijs opting out per vestiging

In dit bestand staan de rugzakken voortgezet onderwijs zoals in bestand 11, maar dan per reguliere vestiging.